مجید سعیدزاده

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: عمران

سوابق کاری:از سال94 تا سال 95 در شرکت مهندسین  مشاور پرچین پارت در سمت ناظر

از سال 95 تا سال 97در شرکت مهندسین و مشاور سپهر آراد ایرانیان در سمت ناظر

سال 98 درشرکت مهندسین و مشاور اروند رهاب در سمت سرپرست کارگاه

سال 99 تا کنون در شرکت مهندسین مشاور طرح آفرینان آماج در سمت ناظر

نظرات غیرفعال است