محسن پسنده

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: عمران

سوابق کاری:از سال93 تا سال 94 در شرکت مهندسین مشاور اتفاق طرح تدبیر در سمت ناظر

از سال 94 تا سال 95درشرکت مهندسین مشاور پژوهش هرمز راه در سمت ناظر

از سال 95 تا سال 97 درشرکت مهندسین مشاور سام طرح بوتیا در سمت ناظر

از سال 97تا کنون در شرکت مهندسین مشاور طرح آفرینان آماج در سمت ناظر

نظرات غیرفعال است