فرید جهانی پور

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

رشته تحصیلی:مهندسی عمران-را ه و ترابری

سوابق کاری:از سال 95تا96 در شرکت ره گستر آسیا در سمت سرناظر

از سال 97 تا 98 در شرکت عمران سازه کاشیگری در سمت سر ناظر

از سال 98 تا 99 در شرکت طرح آفرینان آماج در سمت سر ناظر

نظرات غیرفعال است